Prace naukowe

Książki

 1. Ziober A., Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Kraków 2020.

Prace pod redakcją

 1. Komunikacja w epoce staropolskiej, red. A. Ziober, Łódź 2018.
 2. Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej. Procedura-przebieg-publicystyka, pod red. A. Ziober, Wrocław 2014, 142 ss.

Artykuły w czasopismach

 1. Dans le cercle du pouvoir : les favoris dans les systèmes politiques des cours de Paris-Versailles et du Grand-duché de Lituanie au xviie siècle, “Bulletin du Centre de Recherche du Châteu de Versailles”, 2020
 2. Francis Sanderson and Robert Yard reports about an interregnum in the Polish-Lithuanian Commonwealth after the abdication of Jan Kazimierz Waza, „Res Historica”, nr 47, 2019.
 3. Інвентар Гарадзенскага палаца 1750 года, ARCHE, pod red. Н. Сліж, nr 11, 2015.
 4. Kazimierz Jan Sapieha jako wzorzec osobowy magnata w świetle Życia Sapiehów autorstwa Kazimierza Kognowickiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”nr 16, 2019.
 5. Lithuanian aspirations for an equality with the Crown in the 17th century. An attempt to systematize, “Open Political Studies”, 2019.
 6. Od autorytetu do szaleństwa – rola Jana Stanisława Sapiehy w rodzinie, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, nr 6, 2017.
 7. Opis podróży po Śląsku i Czechach starosty wiłkomierskiego Benedykta Tyzenhauza z połowy XVIII wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, nr 2, 2015. 
 8. Sprawy lokalne w świetle instrukcji i laudów sejmikowych ziemi halickiej w pierwszych latach panowania Jana Kazimierza Wazy, „Rocznik Lubelski”, t. 38 (2013).
 9. Po klęsce po Walmojzą. Korespondencja Lwa Sapiehy z synem Janem Stanisławem z pierwsze połowy 1626 roku, “Wieki Stare i Nowe”, t. 11, 2016.
 10. Przyroda ujarzmiona na terenach Europy Środkowej w świetle litewskich diariuszy podróży z XVII i XVIII wieku, „Historyka. Studia Metodologiczne”, t. 46, 2016.
 11. Рады сената ў апошнія гады панавання Яна Kазіміра Вазы (1660—1668), ARCHE, pod red. Andrzeja Macuka, nr 6, 2014.
 12. Sapiehas estate document from the end of the 17th century as a source of the family’s economic and political history, “Open Political Science”, nr 1, 2018.
 13. Сяброўства каралевіча і маладога магната — Уладзіслаў Жыгімонт Ваза і Ян Станіслаў Сапега, “ARCHE”, nr 3 (148), 2016.
 14. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym”, vol. 53, nr 2, 2020.
 15. Śladami polskiej emigracji w Paryżu (koniec XVIII i XIX wiek) z perspektywy współczesnej turystyki. Miejsca – ludzie – zdarzenia, „Brzeski Rocznik Zamkowy”, 2021.
 16. Śląsk i Czechy oczami magnata litewskiego. XVIII-wieczny diariusz podróży starosty wiłkomierskiego Benedykta Tyzenhauza, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką”, nr 9, 2015.
 17. The attitudes of Krzysztof and Janusz Radziwill towards the election of Władysław IV and Jan Kazimierz. Outline of the problem, “Open Political Science”, nr 1, 2018.
 18. The Last Years of the Reign of Jan Kazimierz Waza and Interregnum after his Abdication in the light of the reports of Francis Sanderson and Robert Yard, „Eastern European History Review”, nr 4, 2021.
 19. The Role and Use of Religion in the Politics of Candidates to the Polish Throne in the 17th Century, “Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”/”Bulletin der Polnischen Historischen Mission”, t. 13, 2018. 

Artykuły w monografiach

 1. Bitwa pod Radziwiłłowem oczami pułkownika Jana “Strusia” Stelli-Sawickiego. Przyczynek do dziejów militarnych powstania styczniowego (z Ł. Kusiakiewiczem), [w:] Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo, pod red. A. Maziarza, Warszawa 2014.
 2. Demografia Kocur i Malichowa w latach 1925-1945, [w:] Historia Kocur i Malichowa do 1945, pod red. M. Sawickiego, Lubliniec 2013, s. 46-55.
 3. Dobrzy gospodarze, fundatorzy – wybrani przedstawiciele rodziny Sapiehów jako wzorzec osobowy szlachcica w świetle “Życia Sapiehów…” Kazimierza Kognowickiego, w: Postacie i instytucje. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem, red. K. Popiński i S. Straszak-Chandoha, Wrocław 2019.
 4. Dwa lwi klejnot Sapieżyński…” Propaganda i tradycja w kazaniach pogrzebowych Lwa, Jana Stanisława i Pawła Stefana Sapiehów, w: Relacje międzypokoleniowe w epoce staropolskiej, red. M. Czapliński, P. Borowy, Łódź 2018. 
 5. Dwie ostatnie elekcje Wazów jako przyczynek do awansu majątkowego i urzędniczego wybranych rodzin Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego. Wrocławskie prace z Historii Nowożytnej, t. 1, pod red. F. Wolańskiego i L. Ziątkowskiego, Wrocław 2016, s. 123-140.
 6. Dziennik wizyt posła cesarskiego K. L. Schaffgotscha, jako przyczynek do wyjaśnienia przebiegu elekcji 1674 r., [w:] Wokół wolnych elekcji w państwo polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, pod red. M. Markiewicza, D. Rolnika i F. Wolańskiego, indeks i bibliografię zestawiła Aleksandra Ziober, Katowice 2016.
 7. Jan Stanisław Sapieha – przyjaciel i faworyt Władysława Wazy, [w:] Między Barokiem i Oświeceniem. Parlamentarym, pod red. Achremczyka i J. Kiełbika, Olsztyn 2016, s. 70-82.
 8. Korespondencja Kazimierza Leona i Mikołaja Krzysztofa Sapiehów z podróży w latach 1625-1627. Wybrane aspekty, [w:] Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Pacevičiusa i S. Roszaka, Toruń 2015.
 9. Korespondencja rodzinna Sapiehów z czasów wyjazdów zagranicznych Jana Stanisława, Kazimierza Leona i Krzysztofa Mikołaja w latach 1627-1630. Wybrane zagadnienia, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, pod red. P. Borka i M. Olmy, Kraków 2015, s. 67-80.
 10. Materiały rodzinne i majątkowe Radziwiłłów od XVI do XX wieku w zbiorach Aleksandra Czołowskiego zgromadzonych we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, w: Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Gajt Wydawnictwo, Wrocław 2018, s. 201-212.
 11. Opis miast europejskich we wspomnieniach Karola Stanisława Radziwiłła, [w:] Historia, kultura, pamięć. Wybrane teksty z VII Konferencji Młodych Naukowców 17-18 maja 2012 r., Wrocław 2014, s. 196-206.
 12. Opisanie Rzymu i Stolicy Apostolskiej w świetle diariusza drogi do Włoch z opatem tynieckim Józefem Lubomirskim, [w:] Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. E. Kościk, F. Wolańskiego i R. Żerelika, Toruń 2017.
 13. Podróże edukacyjne Sapiehów w pierwszej połowie XVII w. Przyczynek do badań, w: Sapientia ars vivendi putanda est: wokół kultury i polityki. Studia z dziejów nowożytnych ofiarowane Proesorowi Marianowi Chachajowi, red. Adam Perłakowski, Bogdan Rok, Filip Wolański, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, 145-161.
 14. Postawa polityczna Eleonory Habsburżanki [w:] Vade nobiscum. Kurtyzany, królowie emancypantki. Szpiedzy i wojownicy, pod red. E. Kacprzyk i M. Gawryszczak, Łódź 2014, s. 115-122.
 15. Postawy wybranych przedstawicieli rodziny Sapiehów czerejskich wobec elekcji w 1632 roku, w: Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej, t. 1, Sapiehowie, red. T. Ciesielski, M. Sawicki, Opole 2018.
 16. Relacje Lwa Sapiehy z synami w latach 20. XVII wieku w świetle wybranej korespondencji. Zarys problematyki, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, pod red. M. Olmy i P. Borka, Kraków 2017.
 17. Sapieżyński dokument majątkowy z końca XVII wieku jako źródło do dziejów gospodarczych i politycznych rodziny, [w:] Chronią i służą…Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. R. Klementowskiego i M. Zawadki, Wrocław 2018.
 18.  „Scrutinium o czynieniu czarów” w starostwie słonimskim w maju 1631 r., [w:] Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w., pod red. P. Klinta i D. Wojtuckiego, Wrocław 2017.
 19. Testament Jana Massalskiego z 1662 roku jako źródło do dziejów społeczno-gospodarczych rodziny, [w:] Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej – ludzie stamtąd, red. P. Cichoracki, K. Łagojda, Warszawa 2019, s. 93-107. 
 20. “Wiele też dziwnych rzeczy…”- doświadczenie “nieznanego” we wspomnieniach przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII i XVIII w., [w:] Staropolski Ogląd Świata. Staropolski sensualizm, pod red. F. Wolańskiego, Wrocław 2017.
 21. W kręgu legend, [w:] Kocury i Malichów. Zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1945, pod red. M. Sawickiego, Olesno 2012, s. 121-126.
 22. W trosce o ojczyznę i Dom Sapieżyński. Postawy Lwa Sapiehy z czasów wojny w Inflantach w latach 1627-1629 w świetle korespondencji, w: Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego, red. A. Kalinowska, A. Perłakowski, D. Rolnik, F. Wolański, Warszawa 2018.
 23. Wokół procesu o czary w folwarku Żudziagol (Żudziagola) w powiecie wiłkomierskim w 1674 r., [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Prawo i bezprawie, pod red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2018.
 24. „…żebyśmy zgodni ze sobą na tej przyszłej elekcji wszystko mówili, rozumieli, czynili.” Radziwiłłowie linii nieświeskiej i birżańskiej na sejmach konwokacyjnym i elekcyjnym 1632 r., [w:] Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej. Procedura-przebieg-publicystyka, pod red. A. Ziober, Wrocław 2014.